راه اندازی دوره دوم متوسطه مجتمع آموزشی هوشمند صدف پایه دهم تا دوازدهممجتمع آموزشی صدف به عنوان یک مدرسه هوشمند با ایجاد محیطی پویا و جذاب موجب شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان می شود.
اجرای دقیق برنامه ها و نظارت مستمر توسط مدیران محترم واحدهای آموزشی بحمدالله در سال های گذشته سبب رشد و شکوفایی و موفقیت بیش از پیش  دانش آموزان و استقبال اولیاء و مسئولین و صاحب نظران شده است. استقبال اولیاء و موفقیت دانش آموزان عامل تأسیس  دبیرستان دوره دوم دخترانه هوشمند صدف در سال جاری گردید و به ضرورت پیوستگی دوره اول و دوم دبیرستان دوره دوم در سال ۱۴۰۰ تأسیس شد.