واکسیناسیون همکاران مجتمع آموزشی هوشمند صدفتمامی کادر مجتمع هوشمند صدف در جهت آمادگی هرچه بیشتر برای شروع سال تحصیلی جدید ۱۴۰۱_۱۴۰۰ واکسینه شدند.