دپارتمان مطالعات اجتماعی دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان مطالعات اجتماعی دبیرستان دوره اول صدف گرگان:
هدف درس مطالعات آشنایی با بخش‌هایی از مباحث تاریخ، جغرافیا و مدنی میباشد و دانش آموزان با موقعیت جغرافیایی ایران و سایر نقاط جهان همچنين تاریخ و فرهنگ غنی ایران در دوره های مختلف آشنا می‌شوند، بدون شک تاثیر محیط و جغرافیا در شکل گیری تمدن ها و سیر حوادثی که بر آنها گذشته، در شکوفایی و ماندگاری تمدن های بزرگ نقشی بسیار مهم داشته است،که دانستن  این مهم برای دانش آموزان امری حیاتی می باشد.