دپارتمان زبان عربی دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان زبان عربی دبیرستان دوره اول صدف گرگان:
هدف از این دپارتمان آشنا نمودن دانش اموزان با زبان عربی که یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد وزبان رسمی در جهان عرب است  وبه طور کلی از قسمت هایی چون ترجمه درک مطلب‌، مکالمه،ولغات وتمرین ها وقواعدافعال ماضی و مضارع و تشکیل شده است.
هدف از یادگیری دانش اموزان،به زبان عربی .۱_آشنایی با واژگان پر کاربرد قرآنی ۲-کسب مهارت نسبی در ترجمه عبارت های عربی به فارسی ۳-کسب مهارت در بهره گیری از منابع دینی وعلمی که به زبان عربی نوشته شده است می باشد.