دپارتمان کار و فن آوری دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان کار و فن آوری دبیرستان دوره اول صدف گرگان:
هدف کتاب کاروفناوری،تقویت و پرورش خلاقیت  در دانش آموزان است و فرصتی است برای تربیت کارآفرین در عصر فناوری درهرپودمان (بخش) این کتاب علاوه بر مهارتهای عمومی زندگی،معرف یک گروه شغلی دنیای کار هست و به دانش آموزان کمک می کندتاآینده خودرابهتربسازندوبامشاغل مختلف و هدایت شغلی آشنا شوند‌. رویکردآموزشی این کتاب،رویکردی فعال ومشارکتی است.و دربخش فناوری از روش تدریس معکوس استفاده میشود.بدین صورت که قبل از شروع کلاس فیلم و محتوای آموزشی دراختیار دانش آموز قرارمیگیرد تا آنها قبل از کلاس بامحتوای درس جدید آشناشوند.