دپارتمان علوم دبیرستان دوره اول صدف گرگان


دپارتمان علوم دبیرستان دوره اول صدف گرگان:
دانش آموزان عزیز در درس علوم تجربی با چهار شاخه ی مهم این علم آشنا می شوند ، علم شیمی ( مطالعه خواص مواد مختلف ) ، علم فیزیک ( بررسی مفاهیم حرکت ، انرژی ، نیرو و.....  و تاثیرات آنها بر هم ) ، علم زیست شناسی ( مطالعه ی ساختار بدن موجودات زنده و عملکرد آنها ) ، علم زمین شناسی ( بررسی لایه ها و جنس سنگهای سازنده زمین و پدیده ها و رویداد های طبیعی ) 
هدف كلی آموزش علوم ایجاد مهارت و توانایی كسب سواد علمی- فناورانه در دانش آموزان است.
بر این اساس، هدف های آموزش علوم را می توان در سه حیطه ی اصلی و اساسی، در نظر گرفت:
الف-دانستنی های ضروری
ب-مهارت های ضروری
ج-نگرش های ضروری
یادگیری درباره ی هر مفهوم و موضوع جدید دانش بشری، مستلزم داشتن اطلاعاتی درباره ی اصول و قوانین چهار زمینه ی اصلی علوم تجربی است .
علوم فیزیكی: شامل فیزیك و شیمی است، بیش تر به بحث درباره ی ماده، انرژی، تغییرات مواد و برهم كنش های ماده و انرژی می پردازد.
علوم زیستی، محیط زنده را مورد بحث قرار می دهد.
علوم زمین، محیط غیرزنده را بررسی می كند.
علم بهداشت، به بدن آدمی و بهداشت آن می پردازد.