دپارتمان زیست شناسی دبیرستان دوره دوم صدف


دپارتمان زیست شناسی دبیرستان دوره دوم صدف گرگان:
در درس زیست شناسی، دانش آموزان با دستگاه های مختلف بدن انسان، بعضی از بیماری های مرتبط با آنها و مقایسه دستگاه های بدن انسان با جانوران دیگر و همچنین ساختار گیاهان آشنا می شوند.
از آنجاییکه درس زیست شناسی بالاترین ضریب را در بین درس ها برای دانش آموزان تجربی دارد، به همین دلیل روش مطالعه ی آن بسیار مهم است.
مهمترین منبع برای این درس، کتاب درسی است. پس متن، شکل ها و جدول های کتاب درسی باید دقیق خوانده و مفهومی یاد گرفته شود.
مرحله بعد، مرتبط کردن بخش های مختلف کتاب و ترکیب کردن مطالب با هم، مطالعه درسنامه قوی و جامع، و زدن تست های آموزشی و آزمایشی است.