دپارتمان شیمی دبیرستان دوره دوم صدف


دپارتمان شیمی دبیرستان دوره دوم صدف گرگان:
در کتاب شیمی دهم دانش آموزان با ساختار اتم ، چگونگی نوشتن آرایش آلکترونی و تعیین موقعیت عناصر در جدول تناوبی و توجیه خواص انهادر فصل اول کتاب آشنا می شوند همچنین با هواکره ، ویژگی ها و اجزای آن ومواد آلاینده ی هوا و راه کارهای بر طرف کردن آلاینده هادر فصل دوم آشنا   می شوند
و همچنین با آب و نقش حیاتی آن در زندگی و معرفی محلولها و توجیه خواص و ویژگی های محلول ها از نظر غلظت ، انحلال پذیری مواد جامد و گاز ها در آب در فصل سوم مورد بررسی قرار می گیرد.
شیمی جز دروس اصلی رشته ی تجربی بوده وضریب ۳ در کنکور دارد و با توجه به اینکه مطالب بصورت پلکانی طی ۳ سال ارائه می شود شیمی پایه دهم از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مستلزم اینست که دانش آموزان تسلط کافی به کتاب درسی داشته باشند.