🎉مانور بازگشایی🎉🎉مانور بازگشایی🎉
دبستان دخترانه هوشمند صدف
🎀ویژه دانش آموزان پایه اول 🎀

 در فضای باز حیاط دبستان و با رعایت جدی پروتکل های بهداشتی، در گروه بندی های مختلف و با ظرفیت محدود برگزار شد.

آموزگاران پایه اول دبستان هوشمند صدف:
🎉خانم نعمتی ملک 
🎉خانم بیانی
🎉خانم ابراهیمی 
🎉خانم رحیمی
🎉خانم نجاتی نیا
🎉خانم بیکی

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی برتر🌸

@sadaf_high_school 
@sadaf_school_gorgan 
@hatef_school_gorgan