افتخارات🎉قبولیها‌ی آزمون تیزهوشان
دبستان هوشمند صدف🎉

🌹فاطمه نوروزی
🌹آوین قربانی
🌹الینا تمسکنی زاهدی
🌹یاس مقصودلو
🌹باران نجاریان
🌹ملینا رضایی
🌹ملودی شهریاری
🌹رونیا فروهر
🌹فرزانه فرخ زاد
🌹آیدا صاحب جمعی
🌹هلنا امیرلطیفی

✨خدمات آموزشی درخشان به نتایج درخشان می انجامد. 

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸
☎️01732540956
☎️01732520649

🏠 بلوار صیادشیرازی_صیاد 4 _مجتمع آموزشی هوشمند صدف

sadaf_high_school@
sadaf_school_gorgan@ 
hatef_school_gorgan@ 

🌺#مجموعه_هوشمندصدف
🌺#دبستانهوشمندصدف
🌺#دبیرستانهوشمندصدف
🌺#دبستان_صدف
🌺#دبیرستان_صدف
🌺#دبستان_هاتف 
🌺#دبستانپسرانههاتف

#تیزهوشان #استعدادهای_درخشان