مشاوره


اگر دبستان را محیطی برای تجربه اولین حضور اجتماعی مستقل فرزاندن مان در جامعه بدانیم. و معلم نقشی باشد که پیوندهای اولیه میان کودک و آموزش را ایجاد میکند. مشاورمدرسه کسی خواهد بود که با ارائه خدمات مشاوره ای به والدین و دانش آموزان در راستای تقویت این پیوند اساسی عمل می نماید. مشاور مدرسه با شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و همچنین شناخت استعداد کودکان - به عنوان یکی از مهم ترین وظایف او- مسیر تحصیلی و موفقیت کودکان را هموارتر مینماید. از این رو به والدین و دانش آموزان دبستان دخترانه هوشمند صدف گرگان خدمات مشاوره ای به دانش آموزان و والدین ارائه میگردد.