زینا سادات فلاح

آموزگار

معرفی

الهی ما هیچ! همه تو!
سخن دبیر

زینا سادات فلاح
ماه تولد

تیر

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو