سمانه ولی پور

آموزگار

معرفی

دکتری مهندسی الکترونیک، مشغول به تدریس دروس دبیرستان و دانشگاه به صورت رسمی و غیر رسمی از سال 1386
سخن دبیر

سمانه ولی پور
ماه تولد

شهریور

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو